Notícies

PJLB2019
19/06/2019
XXVI Premis Juvenils de Literatura Breu
Consulta les bases de la convocatòria del Premis Juvenils de Literatura Breu organitzats per la Regidoria de Joventut de Mislata.

EXTRACTE DE BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS JUVENILS DE LITERATURA BREU 2019

 

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mislata convoca els Premis Juvenils de Literatura Breu 2019, que es regiran per les bases següents:

1.      PARTICIPANTS

Hi podran participar tots i totes aquelles joves autores, a títol individual o col·lectiu, residents en la Comunitat Valenciana, amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.

Cada participant podrà presentar només una obra.

Els o les autores guanyadores de la edició anterior, en qualsevol de les categories, no podran participar en la present convocatòria.

Els autors o autores guanyadores del premi específic per a jóvens de Mislata o el premi a autor o autora jove en la edició anterior no podrà obtindre aquest mateix premi en la present convocatòria.

2.      MODALITATS

S’estableixen quatre modalitats corresponents a dos gèneres amb les seues respectives variants lingüístiques:

a)      Narrativa en valencià

b)     Narrativa en castellà

c)      Poesia en valencià

d)     Poesia en castellà

3.      CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

Les obres hauran de ser inèdites i estar escrites en valencià o en castel·là sense límit respecte a l’estil o la temàtica sempre que respecten els drets protegits per la Constitució.

Les obres hauran d’estar escrites a ordinador, amb una tipologia llegible, amb una grandària igual o superior a 12 punts i amb una interlínia de 1.5 línies.

Per a concursar en les modalitats de narrativa, l’extensió dels treballs no podrà ser inferior a quatre folis ni superior a vint. Per a concursar en la modalitat de poesia, els treballs hauran de tenir una extensió mínima de cinquanta versos i màxima de dos-cents i podran constar d’un o més poemes.

4.      INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran presentant la documentació següent:

a)      Fitxa d’inscripció correctament emplenada

b)     Fotocòpia del DNI/NIE de la persona participant o de totes les persones components del grup

c)      Un sobre amb el treball original i tres còpies. Tant al sobre, com a l’original i les còpies, únicament s’haurà de fer constar el títol del treball i la modalitat, en cap cas el nom de l’autor o autora.

d)     Opcionalment, es podrà presentar un breu currículum literari de l’autor o autora.

Les inscripcions hauran d’adreçar-se a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Mislata i podran presentar-se personalment o per correu postal als Centres Joves de Mislata.

El termini establit per a la presentació de les obres acabarà el 22 d’octubre de 2019.

Si la sol·licitud no compleix qualsevol dels requisits indicats en aquestes bases, es requerirà a la persona interessada, perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents requerits.

5.      RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Per a valorar els treballs presentats pels participants, es nomenarà un jurat compost per persones expertes al món de la literatura, que valorarà i seleccionarà els treballs presentats, tenint en compte la seua qualitat literària.

El lliurament de premis es farà en un acte públic que s’organitzarà a aquest efecte.

El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

6.      PREMIS

S’estableixen quatre premis, un per modalitat, dotats amb 500 euros cadascú.

Així mateix, i per animar la participació de la població juvenil de Mislata i dels escriptors i escriptores més jóvens, s’estableixen els premis següents:

a)      Premi a la millor obra d’autor o autora local, a què opten només els i les jóvens de Mislata en qualsevol de les modalitats, dotat amb 300 euros.

b)     Premi a l’autor o autora jove, a què opten tots els i les jóvens presentades d’edat compresa entre els 12 i els 15 anys, dotat amb 300 euros

S’estableix el Premi Jurat Jove, dotat amb 300 euros, que el concedirà un jurat específic format per joves de Mislata aficionats a la literatura, amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.

Cada participant només podrà accedir a un dels premis.

Tots els premis estan subjectes a la legislació fiscal vigent.

L’Ajuntament de Mislata i Edicions Bromera es comprometen a coeditar els treballs premiats dins de la col·lecció “Lletra Nova” i a fer una publicació electrònica de les obres a la web www.mislatajove.org. L’autor o autora rebran trenta exemplars, i mantindran els seus drets per a una possible reedició o per a la inclusió del seu original en una obra més àmplia.

7.      DEVOLUCIÓ DE LES OBRES

Els originals no premiats podran arreplegar-se al Centre Jove del Mercat en el termini de dos mesos a partir de la data del veredicte del jurat. Finalitzat el termini, aquells treballs que no hagen sigut recuperats, passaran a formar part del fons bibliogràfic municipal.

8.      PROMOCIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS

L’Ajuntament de Mislata es reserva el dret de publicar les dades de la fitxa d’inscripció que considere d’interés per als i les joves autores.

9.      DIFUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Es donarà publicitat d’esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, d’acord amb allò que s’ha estipulat en els articles 9.3 i 20.8 de l’esmentada Llei 238/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en la pàgina web municipal (www.mislata.es) i en la pàgina web de la Regidoria de Joventut (www.mislatajove.org).

10.  ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest certament suposa l’acceptació de les presents bases.