Notícies

24 PJLB 300x300
03/08/2017
XXIV PREMIS JUVENILS DE LITERATURA BREU
Bases de participació per als XXIV Premis Juvenils de Literatura Breu

1. PARTICIPANTS

1.1. Hi podran participar tots aquells jóvens autor o autores, a títol indicidual o col·lectiu, residents a la Comunitat Valenciana, amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.

1.2. Cada participant podrà presentar-hi sols una obra.

1.3. Els autors o autores guanyadors en l'edició anterior, en qualsevol de les modalitats, no podràn participar en la present convocatòria.

1.4. Els autors o autores guanyadors del premi específic per a jóvens de Mislata o el premi al l'autor/a jove en l'edició anterior no podran obtenir este mateix premi en la present convocatòria.

2. MODALITATS

2.1. S'estableixen quatre modalitats corresponents a dos gèneres amb les seues respectives variants lingüístiques:

a) Narrativa en valencià.

b) Narrativa en castellà.

c) Poesia en valencià.

d) Poesia en castellà.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

3.1. Les obres hauran de ser inèdites i estar escrites en valencià o en castellà, sense límit respecte a l'estil o la temàtica, sempre que respecten els drets protegits per la Constitució.

3.2. Les obres hauran d'estar escrites a ordinador, amb un tipus de lletra llegible, amb una grandària igual o superior a 12 punts i, amb un interlineat d'1,5 linies.

3.3. Per a concursar en les modalitats de narrativa, l'extensió dels treballs no podrà ser inferior a quatre folis ni superior a vint.

3.4. Per a concursar en les modalitats de poesia, els treballs hauran de tondre una extensió mínima de cinquanta versos i màxima de doscents, i podran constar d'un o més poemes.

4. INSCRIPCIONS

4.1. Les inscripcions se realitzaran presentant la documentació següent:

· Fitxa d'inscripció correctament emplenada (adjunta a les bases)

· Fotocòpia del DNI de la persona participant o de tots els components del grup.

· Un sobre amb el treball original i tres còpies. Tant al sobre, com a l'original i les còpies, únicament es farà constar el títol del treball i la modalitat en què s'hi participa, en cao cas el nom de l'autor o autora.

· Opcionalment, es pot presentar un breu curriculum literari de l'autor o autora.

4.2. Les inscripcions hauran d'adreçar-se a la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mislata i podran presentar-se personalment o per correu postal als centres joves de Mislata.

4.3. El termini establit per a la presentació de les obres acabarà el dilluns 16 d'octubre de 2017.

4.4. Si la sol·licitut no compleix qualsevol dels requisits indicats en l'apartat 4.1. d'aquesra base o dels expressats en les bases primera i tercera, la persona interessada disposarà d'un termini de deu dies per esmenar la falta o presentar els documents requerits.

5. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

5.1. Per a la valoració dels treballs presentats pels participants, es nomenarà un jurat compost per persones expertes del món de la literatura, que valorarà i seleccionarà els treballs presentats, tenint en compte la seua qualitat literària.

5.2. El lliurament dels premis es realitzarà durant l'acte públic que s'organitzarà a l'efecte.

5.3. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

6. PREMIS

6.1. S'estableixen quatre premis, un per modalitat, dotats amb 450€ bruts cadascú.

6.2. Així mateix, i per animar la participació de la població juvenil de mislata i dels escriptors i escriptores més jóvens, s'estableixen els premis següents:

· Premi a la millor obra d'autor/a local, a què opten només els i les jóvens de Mislata en qualsevol de les modalitats, dotat amb 300€ bruts.

· Premi a l'autor/a jove, a què opten tots els i les jóvens presentats d'edat compresa entre 12 i 15 anys ¡, dotat amb 300€ bruts.

6.3. S'estableix el premi Jurat Jove, dotat amb 300€ bruts, que el concedirà un jurat específic format per joves de Mislata aficionats a la literatura, amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.

6.4. Cada participant només podrà accedir a un dels premis.

6.5 L'Ajuntament de Mistala i Edicions Bromera es comprometen a coeditar els treballs premiats dins de la col·lecció "Lletra Nova" i a fer una publicació electrònica de les obres a la web www.mislatajove.org. L'autor o l'autora rebran trenta exemplars, i mantindran els seus drets per a una possible reedició o per a la inclusió del seu original en una obra més àmplia.

7. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES

Els originals no premiats es podran recollir als CENTRES JOVES DE MISLATA en el termini de dos mesos a partir de la data del veredicte del jurat. Acabat el termini, aquells treballs que no hagen sigut recuperats passaran a formar part del fons bibliogràfic municipal.

8. PROMOCIÓ DELS PARTICIPANTS


L'Ajuntament de Mislata es reserva el dret de publicar les dades de la fitxa d'inscripció que considere d'interés per als jóvens autors.

9. DIFUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Es donarà publicitat d'esta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, d'acord amb allò que s'ha estipulat en els articles 9.3 i 20.8 de l'esmentada Llei 38/2003, General de Subvencions, així com en la pàgina web municipal www.mislata.es.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES


La participació en aquest certamen comporta la plena acceptació d'aquestes bases.